HEMS Implementatie, Praktijk en Adoptie

Implementatie HEMS in de praktijk

D2.1.4 – D2.1.6 – Implementatie HEMS in de praktijk

De in dit werkpakket ontwikkelde HEMS architectuur inclusief het S2-protocol zijn toegepast in de praktijk door een Vincent warmtepomp van Itho Daalderop te integreren in het HEMS van ElaadNL. Hiervoor is door ElaadNL en Itho Daalderop eerst een tussentijdse ketentest uitgevoerd waarin verschillende uitdagingen voor de ketenintegratie naar voren kwamen. Aan de hand van deze uitdagingen is een plan opgesteld om de warmtepomp (en S2) te integreren in het HEMS van ElaadNL. De integratie is daarna succesvol voltooid. Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van het S2-gerelateerde werk uit D2-3. Deze deliverable beschrijft de opzet, uitdagingen en resultaten van de tussentijdse ketenintegratietest en integratie van de warmtepomp in de HEMS van ElaadNL.

Businessmodellen ontsluiten energie flexibiliteit gebouwde omgeving

D2.2.1 – D2.2.4 Businessmodellen ontsluiten energie flexibiliteit gebouwde omgeving

In werkpakket 2 is gekeken naar het grootschalig ontsluiten van energie flexibiliteit in de gebouwde omgeving. De grootste uitdaging hier is interoperabiliteit: er zijn zo veel fabrikanten met zo veel producten die potentieel energie flexibiliteit kunnen leveren actief in de gebouwde omgeving, dat het erg arbeidsintensief wordt om een HEMS te ontwikkelen die met al deze apparaten kan communiceren. In dit werkpakket is daarom hard gewerkt aan een technische architectuur die interoperabiliteit moet realiseren. Echter, iedere technische oplossing vereist dat deze wordt geadopteerd door marktpartijen. Martpartijen, en met name de fabrikanten van energie flexibele apparaten, zullen moeten investeren in de implementatie van de architectuur, wat ze alleen zullen doen als ze er een belang bij hebben. Om beter inzicht te krijgen in wat de commerciële belangen zijn van marktpartijen als het gaat om het ontsluiten van energie flexibiliteit zijn meerdere partijen geïnterviewd. Deze belangen zijn in beeld gebracht middels een Business Model Canvas. De inzichten zijn gebruikt als input voor het opstellen van een adoptiestrategie.

Adoptiestrategie voor HEMS architectuur

D2.2.5 Adoptiestrategie voor HEMS architectuur

De in dit werkpakket ontwikkelde architectuur is alleen van toegevoegde waarde als deze ook door verschillende marktpartijen geadopteerd wordt. Adoptie bewerkstelligen is een activiteit van de lange adem, die het GO-e project overstijgt. Om hier richting aan te geven is door de deelnemers van werkpakket 2 van GO-e een adoptiestrategie opgesteld. Deze adoptiestrategie is gevoed door kennis die in eerdere taken in werkpakket 2 is opgedaan, en getoetst met leden van de klankbordgroep van het werkpakket. De ontwikkelingen volgen elkaar echter snel op, en er komen geregeld nieuwe inzichten. Deze adoptiestrategie moet dus ook gezien worden als een momentopname en zal geregeld moeten worden aangepast op basis van nieuwe inzichten.