De activiteiten in het GO-e project hebben daarom een grote onderlinge samenhang. Het project is in 4 werkpakketten (WP’s) opgedeeld om een heldere afbakening van taken en optimale inzet van de deelnemers te realiseren.

Overzicht van de verschillende werkpakketten

Werkpakket 1: Schaalbare flexdiensten

Ontwikkelen prototypes van flexibiliteitsdiensten en bijbehorende technische voorzieningen voor consumenten en zakelijke gebruikers, aangevuld met gebruikersonderzoek;

Werkpakket 2: In-home interoperabiliteit

Inventariseren en doorontwikkelen van bestaande protocollen voor grootschalige ontsluiting van flex. Ontwikkelen van een technische architectuur met aandacht voor ketenintegratie, en valideren hiervan om tot een gedragen implementatiestrategie te komen;

Werkpakket 3: Mechanismes voor inzet van flexibiliteit

Uitvoeren analyses om de maatschappelijke kosten en baten en effectiviteit van flex te bepalen voor congestiemanagement. Maken van afwegingskader voor het ‘of en hoe’ inzetten van flex. Ontwerpen selectietool voor afroepmechanismes van flex. Opstellen ‘recommended practice’ voor herkennen en mitigeren van negatieve bijeffecten van nieuwe algoritmes en mechanismen;

Werkpakket 4: Analyse toekomstige behoefte flexibiliteit

Analyseren scenario’s om inzicht te krijgen in de impact van elektrificatie van de gebouwde omgeving en in beschikbaarheid van en vraag naar flex. Integreren van bestaande modellen en toepassen hiervan voor investeringsagenda regionale netbeheerders.