Flexibiliteit voor netbeheer toepassingen

Dit werkpakket heeft zich op de vraag gericht of en hoe flexibiliteit in de gebouwde omgeving ingezet kan en moet worden om congestie in regionale elektriciteitsnetwerken te voorkomen. Dit vraagstuk is vanuit verschillende perspectieven beschouwd: kan flexibiliteit potentieel inderdaad in voldoende mate congestie voorkomen, welke maatschappelijke waarde heeft dit (bijv. door kostenbesparing), hoe realiseerbaar is dit (maakbaarheid, complexiteit), hoe acceptabel is het voor de deelnemende partijen (o.a. consumenten), welke ongewenste effecten zijn er door interacties van verschillende mechanismen in het energiesysteem. Het werkpakket geeft inzicht in de inzetbaarheid van flexibiliteit, levert een afwegingskader voor de justificatie voor de inzet van flexibiliteit voor congestiemanagement in de gebouwde omgeving, een beslismodel ter ondersteuning van strategische en tactische keuzes ten aanzien van afroepmechanismen voor flexibiliteit, en een ‘recommended practice’ om mogelijk ongewenste effecten van een grootschalige implementatie van een aansturingsalgoritme als gevolg van wisselwerking met het elektriciteitssysteem en andere algoritmes te identificeren en daarmee te voorkomen. De resultaten van dit werkpakket zijn hier te vinden: