Rekentools en rapport kwantificering van flexibiliteit

Link naar resultaten

 • Rapport Rekenen aan Flexibilteit Binnenkort Beschikbaar
 • Rekentool voor flexibiliteit van EV’s
 • Rekentool voor flexibiliteit van HP’s Binnenkort Beschikbaar
 • Eenvoudig rekentool voor congestie-flex-matching Binnenkort Beschikbaar

Een te bepalen in hoeverre flexibiliteit kan helpen om congestie te voorkomen moet bekend zijn hoeveel flexibiliteit er beschikbaar is. Om die reden is binnen GO-e een rekenmethode en tooling ontwikkeld de hoeveelheid flexibiliteit die potentieel beschikbaar is bij allerlei apparaten te kwantificeren. Met potentieel beschikbare flexibiliteit wordt bedoeld: de maximale hoeveelheid flexibiliteit die een apparaat kan leveren binnen redelijke grenzen van impact op comfort van de eindgebruiker (bijvoorbeeld: de temperatuur in de woning mag tijdelijk binnen een klein beetje zakken, of het laden van de auto mag uitgesteld worden zolang de auto maar geladen is bij vertrek). Het kwantificeren van flexibiliteit is om meerdere redenen niet-triviaal:

 • De hoeveelheid flexibiliteit die tijdens congestie kan worden ingezet per tijdstap hangt af van de duur van de congestie – de beschikbare flexibiliteit dient daarbij slim “verdeeld” te worden over de periode van congestie
 • De hoeveelheid flexibiliteit hangt af van het moment van de dag/de week/het jaar van de congestie.
 • De hoeveelheid flexibiliteit is sterk situationeel: bijvoorbeeld bij warmtepompen verschilt de flexibiliteit per type woning, bij verschillende weersomstandigheden
 • Niet altijd is historische data beschikbaar die gebruikt kan worden, denk bijvoorbeeld aan laadsessies over 10 jaar die echt anders kunnen zijn dan laadsessies van dit jaar.

De methodes en tooling die ontwikkeld zijn:

 • Berekenen flexpotentieel van elektrische voertuigen (EV’s) en warmtepompen (HP’s).
 • Het berekende flexpotentieel van een apparaat wordt uitgedrukt in een getal, de flexmetriek, die de fractie aangeeft van het vermogen dat flexibel afgeregeld kan worden.
 • Met deze flexmetriek kan een kansverdeling van de belasting van een bepaald apparaat worden bepaald als deze flexibel wordt ingezet. De kansverdelingen voor verschillende apparaten zijn onder andere gebruikt in werkpakket 4.
 • Voor EV’s is een methode ontwikkeld om op basis van data van (veel) laadsessies flexmetrieken te bepalen. Deze is toegepast op laadsessie-data die gegenereerd is met een model van TU Eindhoven (Albatross, levert mobiliteitsgegeven) en een model van Zenmo (genereert op basis van deze mobiliteitsgegevens verwachte laadsessies). Dit heeft geresulteerd in een rekentool.
 • Voor HP’s is om flexmetrieken te bepalen een warmteverliesmodel ontwikkeld van verschillende soorten woningen met warmtepompen die zowel onder normale operatie als onder flexibele operatie kunnen werken.  Ook dit heeft geresulteerd in een rekentool.
 • Ten slotte is er een eenvoudige rekenmethode ontwikkeld met (gemiddelde) flexmetrieken waarmee een (eerste) inschatting gemaakt kan worden van in hoeverre flexibiliteit congestie kan voorkomen. Dit heeft eveneens geresulteerd in een handzame rekentool die op iedere werkplek gebruikt kan worden.

De verschillende rekenmethodes en uitleg over de modellering zijn vastgelegd in een rapport.